Email

tek LQDN : eda tek laquadrature pikë net

tek April : enano tek april pikë org

Çelësi im GPG : id 7BE7EC00B2EFF6B në servëra, ose merre ketu.

Mënyra të tjera kontakti